Prindi see leht

Väärtused

Lisaks inimlikele põhiväärtusele on ÜE-le kui organisatsioonile olulised järgmised põhimõtted:
 

  • Avatus

Oma ettevõtmistes on ÜE läbipaistev nii, et igal EMÜ tudengil oleks võimalik saada maksimaalselt informatsiooni esinduse tegevuse kohta. EMÜ ÜE ja tema täitev- ning järelvalveorganite tegevus on tudengitele arusaadav. Esindus on avatud koostööle ja teadmiste edasiandmisele.
 

  • Tudengikesksus

Oma otsuste tegemisel lähtub ÜE võimalikult paljude tudengite huvidest. ÜE järgib autundega üliõpilaskonna traditsioone ja on uuendusmeelne uute ideede elluviimisel. Kaastudengite ning organisatsioonidega suhtlemisel on ÜE liikmed mõistvad ja abivalmid.
 

  • Professionaalsus

Oma ettevõtmistes on EMÜ ÜE pühendunud ja asjatundlik, tegeledes pidevalt üliõpilasesindajate teadmiste ning oskuste täiendamisega. ÜE liikmed tegutsevad eesmärgistatult ja läbimõeldult lähtuvalt kokkulepitud väärtustest ja põhimõtetest. 
 

  • Sõltumatus

Oma otsustes oleme vabad ja tegutseme iseseisvalt, juhindudes seadustest ja kehtivatest õigusaktidest. Üliõpilaselu korraldamisel lähtume valijaskonna poolt antud volitustest teostada üliõpilaskondlikku tegevust. ÜE on ülikooli juhtkonnale võrdväärne partner. 
 

  • Koostöö

Organisatsiooni väliselt teeb EMÜ ÜE koostööd üliõpilaskonnale või organisatsioonile lisandväärtusi pakkuvate isikute või organisatsioonidega. 
 

  • Ühtekuuluvustunne

Tänu ühistele väärtushinnangutele ja eesmärkidele on ÜE liikmete vahel vastastikune austus ja osapoolte võrdne kohtlemine ja ärakuulamine. Esindus peab oluliseks enda liikmete järjepidevat motiveerimist ning tunnustamist.