VALIMISED 2024/2025

EMÜ Üliõpilasesinduse koosseisu hääletamine on lõppenud.

Valimistoimkonnale tuleb esitada avaldus ja selle juurde käivad dokumendid:

1. Avaldus, kus on välja toodud:

 • Kandidaadi ees- ja perekonnanimi
 • Õpinguraamatu number instituut
 • Kursus
 • Kandidaadi kontaktandmed
 • Kirjalik nõusolek kandideerimiseks

Tuleb esitada:

2. Motivatsioonikiri, mis sisaldab kandidaadi tutvustust ja pilti

Mis küsimustele sa võiks motivatsioonikirjas vastata:

 • Nimi, eriala, kursus
 • Miks peaks just sinust saama ametikandja?
 • Mis on su eelnevad kogemused, mis sind selles rollis aidata võiksid?
 • Milline üritus on olnud sinu lemmik Üliõpilasesinduse korraldatud üritus?
 • Mida tahaksid sa oma ametiajal ära teha/ muuta?
 • Mis on see mis sind teistes eritstab?

3. Reklaamloosung, mis on kuni 200 tähemärki (koos tühikutega)

Juhul kui kandidaat kandideerib mitmele ametipositsioonile, tuleb esitada iga ametipositsiooni kohta eraldi avaldus ja selle juurde käivad dokumendid.

Digitaalne avaldus tuleb täita vastavalt ettekirjutustele ning seejärel edastada ÜE töömeilile yeinfo@emu.ee.

Avaldusi saab esitada kuni 16.03 kella 23.59-ni

Mida teeb esimees?

 • EMÜ üliõpilaskonna ja üliõpilasesinduse esindamine
 • Üliõpilaste õiguste eest seismine kooli-, riigi- ja rahvusvahelisel tasandil
 • Eesti Maaülikooli senati töös osalemine
 • Üliõpilaskonna nimel sõlmitavatele tehingutele, arvete, lepingute või muudele otsuste allkirjastamine/kinnitamine
 • Üliõpilasesinduse liikmete eest seismine ja tekkinud probleemide, vigade eest vastutamine
 • Koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Üliõpilasesinduse rahaliste vahendite õigsuse kontroll vastavalt esinduse ja rektoraadi poolt kehtestatud korrale
 • Esinduse palgaliste ja palgata ametikohtade loomise, täiendamine, likvideerimise ning antud ametikohtade täitmine
 • Töölepingute sõlmimine ja lõpetamine vastavalt prorektorilt saadud korraldustele
 • Esinduse liikmete aastaste tegevuskavade kontroll ja järelvalve
 • Üliõpilasesinduse strateegia uuendamine, iga 5 aasta tagant
 • Kõigi esinduses vajaminevate dokumentide loomine ja korrashoid, koostöös juhatusega. Antud tegevuste kooskõlastamine EMÜ juristi ja õppeprorektoriga
 • Juhatuses kokkulepitud toimkonna juhendamine
 • Probleemste liikmete likvideerimine, korralekutsumine ja katseaja loomine, võttes aluseks teiste liikmete heaolu ja jätkusuutliku esinduse töökorralduse
 • Uue tudengkonna vastuvõtmine septembri alguses
 • Pidev ning jätkusuutlik koostöö esinduse ja Eesti Maaülikooli töötajate, organisatsioonide ja rektoraadi vahel

Mida teeb aseesimees?

 • EMÜ üliõpilaskonna avalik esindamine
 • Üliõpilaste õiguste eest seismine kooli-, riigi-, ja rahvusvahelisel tasandil
 • Esinduse esimehe asendamine tema äraolekul
 • Esimehe assisteerimine koosolekute korraldamisel ja dokumentide koostamisel
 • Juhatuse poolt kokkulepitud toimkonna tegevuse juhendamine
 • Üliõpilasesinduse tali- ja suvekoolituste korraldamine ja läbiviimine
 • Üliõpilasesindajate kompetentsuse tõstmine ja arenguvõimaluste tagamine
 • Sponsorkorras loodud kokkulepetest kinnipidamine
 • Üliõpilasesindusega seotud tähtpäevade korralduslik pool
 • Osalemine Eesti Maaülikooli senati töös
 • EMÜ tudengiorganisatsioonide koostööpakkumiste läbivaatus ja organiseerimine
 • Koostöö Rohelise Ülikooliga

Mida teeb haridus- ja sotsiaaltoimkonna esimees?

 • Tudengite ja õppejõudude vaheliste suhete parendamine
 • Ettepanekute tegemine ülikoolis antava hariduse kvaliteedi parandamiseks
 • Õppekorraldust parendavate üliõpilaste ettepanekute esitamine ja formuleerimine
 • Õpetamise ja tagasisidestamise ajakohasuse ja sobivuse hindamine
 • Koostöö EMÜ psühholoogiga ja tudengite vaimse heaolu toetamine
 • Koostöö EMÜ õppeosakonna juhatajaga
 • Sotsiaaluuringute teostamine üliõpilaskonnas
 • Muude jooksvate õppetööga seonduvate ning sotsiaal probleemide kaardistamine
 • Haridus temaatiliste ürituste korraldamine lähtuvalt kogu üliõpilaskonna võimalustest ja võimalustest, eesmärgiks suur osalejate arv
 • Koostöö Eesti Üliõpilaskondade Liiduga

Mida teeb kommunikatsiooni toimkonna esimees?

 • Kogu kommunikatsiooni toimkonna töö koordineerimine, mis hõlmab endas spetsialistide vahel ülesannete jaotamist, töö kvaliteedi ja tähtaegade jälgimist
 • Koostööd teiste toimkondade esimeestega tagamaks erinevate ürituste reklaami
 • Vastutav isik koostab ürituste turundusliku plaani üritust korraldava ametikandja soovi ja nägemuse järgi
 • Vastutab, et Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajateni edastatakse oluline informatsioon uudiskirja, facebooki, instagrami, tik toki või meili kaudu (üritused, kooli korraldused, küsimustele vastamine)
 • Vastutab, et Eesti Maaülikooli poolt ette antud info jõuab tudengiteni ettenähtud kanalite kaudu
 • Vastutab, et tudengitele edastatakse kindla intervalliga atraktiivne uudiskiri
 • Vastutab kodulehel oleva info õigsuse eest
 • Vastutab plakatite, postrite ja videote koostamise eest erinevate ürituste jaoks (s.h plakatite ja postrite ülespanek ja mahavõtmine)
 • Tagab üritustel osalemise aktiivsuse üritust korraldava ametikandja poolt eelnevalt ette määratud mahus
 • Vastutab sponsorite turunduslike soovide ja nõudmiste täitmise eest koostöös toimkonna juhtidega (s.h sponsortoodete pildid, videod)
 • Koostöö Eesti Maaülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga ning üliõpilasesinduse koostööpartneritega (erialaseltsid, EÜL, Ole Rohkem jne)

Mida teeb kultuuritoimkonna esimees?

 • Jätkusuutlik koostöö Eesti Maaülikooli seltside, tudengite ja töötajatega
 • Koostöö Eesti tudengiorganisatsioonidega
 • Kultuuri toimkonna tegevliikmete rakendamine ja kaasamine tööülesannetesse
 • Kultuuriürituste korraldamine lähtudes sihtgruppi huvidest ja võimalustest, eesmärgiks võimalikult suur osalejate arv
 • Eesti Maaülikooli tudengite, seltside, töötajate poolt korraldatavate kultuuriürituste toetamine ja juhendamine
 • Kultuuriürituste koostööpartnerite leidmine ja nendega jätkusuutlik koostöö säilitamine;
 • Kultuuri ürituste läbiviimine toimub võimalusel eesti ja inglise keeles
 • Buddy’de koordinaatori valimine uude koosseisu

Mida teeb revisjonikomisjoni esimees?

 • Üliõpilasesinduse vara ja vahendite kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse kontrollimine
 • Juhatuse poolt kokkulepitud toimkonna tegevuse juhendamine
 • Koos juhatusega uue eelarveaasta eelarve koostamine ning selle täitmise pidev kontrollimine ning eelarveliste vahendite üle arvestuse pidamine
 • Projektikonkursi eestvedamine kahel korral aastas(sügisel ja kevadel)
 • Pidev eelarvepõhine riskikontroll
 • Juhatusega koostöös dokumentide korrashoid
 • Üliõpilasesinduse tegevuse vastavuses hoidmine ÜE põhikirjaga
 • Üliõpilasesinduse liikmetele pideva tagasiside ja aruande koostamine ÜE eelarve osas

Mida teeb sporditoimkonna esimees?

 • Jätkusuutlik koostöö Eesti Maaülikooli Spordiklubi, tudengite ja töötajatega
 • Koostöö Eesti Akadeemilise Spordiliiduga
 • Spordi toimkonna tegevliikmete rakendamine ja kaasamine tööülesannetesse
 • Spordiürituste korraldamine lähtudes sihtgruppi huvidest ja võimalustest, eesmärgiks võimalikult suur osalejate arv
 • Eesti Maaülikooli tudengite, seltside, töötajate poolt korraldatavate spordiürituste toetamine ja juhendamine
 • Spordiüritustele koostööpartnerite leidmine ja nendega jätkusuutlik koostöö säilitamine
 • Valitud gruppi üliõpilaskonna vajaliku spordi varustuse tagamine, täiendamine ja järelevalve